Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง

นางนัฏญา จิตรเกาะ

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ได้เปิดให้เข้าชมเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เข้าใจปัญหาของการค้ามนุษย์ การป้องกันการตกเป็นเหยื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ บทลงโทษของการค้ามนุษย์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ เปิดให้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ได้ในวันและเวลาทำการ หรือถ้าตองการเข้าเยี่ยมชมนอกเวลาทำการกรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ โทรศัพท์ ๐๔๔๙๒๒๖๖๘