Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง

นางนัฏญา จิตรเกาะ

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมกลุ่มบำบัด

 

  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๕๗ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดเพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้ใช้บริการให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในด้านการคิดและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสจังหวะเวลา โดยจัดให้มีกิจกรรมในทุกๆ วันพฤหัสบดี ของทุกสับดาห์ รวม ๒๐ สัปดาห์ ๆ ละ ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๑๕ คน โดยใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ในการดำเนินโครงการ

 

แนะนำตัวระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยากร

เริ่มกิจกรรมแรกการฟังและทำตามคำสั่ง

การคิดและการแก้ไขปัญหา