Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง

นางนัฏญา จิตรเกาะ

เข้าสู่ระบบ

ความเป็นมา

  ก่อน หน้า ปี พ.ศ.๒๔๙๙ นั้นการขายบริการทางเพศ ไม่ถือว่า ผิดกฎหมาย เพียงแต่ถูกมองอย่าง เหยียดหยาม และ ไม่แนะนำเท่านั้น จุดเปลี่ยนสำคัญ คือในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการตรา พระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่บัญญัติให้อาชีพขายบริการทางเพศเป็นอาชีพผิดกฎหมาย  ใน ปี ๒๕๐๙ ได้มีการตราพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ว่าด้วยสถานบริการต่างๆ รวมถึงสถานขายบริการทางเพศแบบเปิดเผยและแอบแฝงซึ่งทำให้มีผู้สนใจอาชีพขาย บริการทางเพศเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม: ความเป็นมา

กระบวนการทำงาน

   กระบวนการทำงานภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ แบ่งเป็น 7 กระวนการทำงาน คือ
    1.กระบวนการรับตัวและให้การช่วยเหลือเบื้องตัน
    2.กระบวนการแรกรับ
    3.กระบวนการบำบัด ฟื้นฟู ช่วยเหลือ
    4.กระบวนการพัฒนาอาชีพและการศึกษา
    5.กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
    6.กระบวนการส่งกลับครอบครัว
    7.กระบวนการติดตามผล

อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการทำงาน